Återanvändning av asfalt


Tjärasfalt kan dä- remot inte användas för asfaltstillverkning. Av Miljöbalkens hänsynsregler framgår också att aktörerna ska hushålla med råvaror och energi samt sträva mot kretslopp. Avsikten med denna handbok är att samla och sprida kunskaper och erfarenheter om återvinning av asfalt till en vidare krets för att stimulera till ökad . NCC har lång erfarenhet av asfaltåtervinning.

Genom åren har vi använt och utvecklat många olika tekniker och metoder för återvinning av asfaltgranulat. Att återvinna är ett sätt för oss att hantera några av vår tids stora problem och är därför ett av NCC:s fokusområden.

Asfalt är 1procent återvinningsbart och det här är . I vissa fall kan återanvändning göras i gatunätet. Nedan följer beskrivningar över återanvändning i olika konstruktioner. Dimensionering enligt Överbyggnadstabeller. Gångbana: – Bundna lager.

Asfalten kan återvinnas som bundet lager genom varm halvvarm- . Men det är bättre om bindemedlet bitumen och stenmaterial av hög kvalitet i asfalten återanvänds i vägens slitlager istället för längre ned i vägkonstruktionen. Det minskar förbrukningen av begränsade naturtillgångar och utsläppet av koldioxid. Bitumen framställs genom destillation av råolja i raffinaderierna, men förekommer också i naturen som naturasfalt.

Stenmaterialet som används i asfalt fås huvudsakligen genom krossning av berg, . Vanlig asfalt används i första hand till produktion av ny asfalt , tjärasfalt kan däremot inte användas för ny asfaltstillverkning. Vid upptäckt av tjärasfalt ska Miljö- och hälsoskyddsnämnden genast informeras. All hantering och återanvändning av tjärasfalt ska alltid föregås av en anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Farligt avfall lämpar sig normalt inte för återanvändning eller återvinning vid anläggningsändamål. PAH-rik asfalt till slitlager).

I jämförelse med deponering och destruktion har återanvändning av massorna tydliga . Asfaltgranulat som obundet bär- och förstärkningslager. Uppdragsgivare Svenska Kommunförbundet. Del – Erfarenheter från fältstudier. För att besvara frågan har två studier gjorts, en litteraturstudie och en intervjustudie.

Dessa studier visar att det finns en mängd olika återvinningsmetoder för asfalt , medan för betongen handlar det främst om att . Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkade i intervjustudien och möjliggjorde fylliga svar på frågan om vilka möjligheter det finns att återvinna asfalt från Malmbergets avvecklingsområden. Intresset för frågan var stor och bemötandet under intervjuerna var väldigt bra. Vidare vill jag tacka min interna handledare Sven . Välkommen till en eftermiddag om aktuell forskning kring modellering av cykeltrafik.

Det finns dock ett behov av bättre beslutsunderlag och analysverktyg för att bedöma effekter på cyklingen vid både. Råvaran blir hela tiden dyrare samtidigt som väganslagen inte stiger – det är orsaken till att så många av våra vägar ser ut som de gör.

På Aalto-universitetets enhet för vägteknik forskar man därför i hur man kan göra mer för mindre. Massor av asfalt , betong och tegel kan ofta återanvändas för anläggningsändamål, så som utfyllnad för parkeringar och uppställningsytor. Det är dock inte alldeles oproblematiskt . Det får dock inte ske på ett sådant sätt att förore-.

Avfall i form av uppbruten asfalt kan vara lämpligt för användning vid nytillverkning av asfalt. Asfalt, tegel och betong är också vanligt att använda för anläggningsändamål. Sådana material bör inte användas för att fylla ut mark. De kan däremot användas vid konstruktion av vägar och parkeringsytor.

Vid återanvändning av asfalt som innehåller mindre än 70.