Brandklass ei60 vägg


Vägg parallellt takplåtens profilriktning. Vägg vinkelrät takplå- tens profilriktning. Väggtyp väljs med avseende på brand och ljudkrav. Dessutom är höj tjocklek, hålrum och vikt avgörande för valet. Väggar med Norgips skivor på stålstomme innehåller inget brännbart material varför samtliga.

Väggrupperna och tillhörande detaljer vägleder fram till angiven brandklassad vägg.

Lägenhetsskiljande vägg – För innerväggar i flervå- ningsbyggnader används vanligen stålregelkonstruktioner med gipsskivor. BRANDAVSKILJANDE VÄGGAR. Boverkets uppgift är att ställa kraven på brandskydd genom byggregler. Hur man i detalj utformar en vägg eller ett bjälklag för att uppfylla kraven är däremot upp till den som bygger.

Förslag på lösningar finns i olika . GtA, x 1 Stenull, 3 62. Liksom vid värmeisolering och ljudisolering är detaljerna av stor betydelse. Det BBR säger om brandmotstånd gäl- ler även detaljerna.

Har vi en vägg i brandteknisk klass. EIska även genomföringar med exempelvis rör och kablar utföras så att brandmotståndet upprätthålls. Byggnadens brandklass Vilken klass brandmotståndet ska ha i väggar, tak och golv beror på vilken typ av byggnad det är.

Följande byggnader bör utföras i BRByggnad med eller flera våningsplan. För en bärande brandcellsskiljande vägg i de flerbostadshus som studerats krävs lägst brandteknisk klass REIupp. Nyckelord: Bran brandmotstån brandklass , brandkrav trästomme, vägg , avskiljande förmåga. EI, but a strength capacity of R90. Handboken i lättbyggnadsteknik.

Exempel: Vägg , enkel stomme med lag gips- skivor på var sida. Detaljerna visar hur anslutningen skall utföras så att gipsskiveväggens brand- och ljudmässiga egenskaper ska bibehållas. De vanligaste väggtyperna är. Har du stenull i väggarna kan det räcka med ett lager brandgips på varje sida om din nuvarande vägg räknas som en spånskiva. Jag har gjort EIväggar när jag inredde vinden.

Där var ett lager vanlig gips så jag satte dit ytterligare två lager vanligt gips och uppnådde då EI60. Jag håller på med en bygglovsansökan då jag skall förlänga befintlig carport med 2m och sätta dit garageportar. E står för avskil- jande och I för isolering och för hur.

Tändskyddande beklädnad innebär.

Vägg – och bjälklagskonstruktioner av massivt virke. Brandsektioneringskonstruktioner av massivt virke, . Takfot och vägg inom meter ovan och meter på var sida om verkstadsport ska utformas så att brandsprid- ning till vind eller andra utrymmen förhindras. EI även tändskyd- dande beklädnad.

Exempel på olika brandsektionerande byggnadskonstruktioner. Vägg med plåtregel, mm mineralull och dubbla gipsskivor mm . Användningsområde: Bärande, stabiliserande och lägenhetsavskil- jande vägg. PFW0Profile fönster vägg Fuego Light EI 60. Glasade skjutdörrsparti med över- och sidoljus i brandklass.

LK Brandlucka UNI är avsedd att användas då. LK Fördelarskåp UNI monteras i brandklassad vägg.