Brandklass lägenhetsskiljande vägg


BRANDAVSKILJANDE VÄGGAR. Lägenhetsskiljande vägg – För innerväggar i flervå- ningsbyggnader används vanligen stålregelkonstruktioner med gipsskivor. För att uppnå brandklass EI räcker det med en enkel stålregelstomme med dubbla . Vägg parallellt takplåtens profilriktning. Vägg vinkelrät takplå- tens profilriktning.

I en brandklass – ad konstruktion är tätheten avgörande, liksom i en ytterväggskonstruktion.

Precis som vid termisk isolering ska isoleringen utföras med övermått och ha få men. Vid lägenhetsskiljande väggar är ofta bjälklagen delade,. För en bärande brandcellsskiljande vägg i de flerbostadshus som studerats krävs lägst brandteknisk klass.

En vägg som separerar två intilliggande lägenheter kallas för lägenhetsskiljande vägg. IT:Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande vägg med träregelstomme. Träregelvägg lämplig att använda i flerbostadshus. Isolerad i två skikt med två regelstommar utan mekanisk kontakt. Väggkonstruktionens brandklass och ljudreduktion är bedömd utifrån Martinssons handbok i KL-trä.

I avsnittet om innerväggar redovisas brandklass och ljudreduktion för lätta innerväggar med stommar av trä- eller stålreglar.

För väggarna gäller att centrumavståndet är 6mm om inte annat anges. De redovisade väggarna är alla fullisolerade med lätt isolering – ISOVER UNI-skiva, ISOVER Stålregelskiva eller ISOVER . Vägg mellan våtrum och förråd till bostad. Ljudklass C, lägenhetsskiljande vägg i bostäder. Gyproc XR – Innerväggar med stålstomme. Gipsskivebeklädna se Klassificeringar.

Reglarna skruvas i denna profil. Avståndet mellan infästningspunkterna får ej . Min 1mm mineralull, mht väggens brandklass. Bärande yttervägg: REI (bärande och avskiljande). Handboken i lättbyggnadsteknik. Brandklass bjälklag: REI 60.

Samtliga Knauf Danogips kartongklädda vägg -gipsskivor samt den glasfiberklädda, oorganiska väggskivan Humidboard 2. Isoleringens betydelse framgår tydligt av nedanstående mätningar. Det kan vara ljud från t. Användningsområde: Bärande, stabiliserande och lägenhetsavskiljande vägg. Total tjocklek blir 3mm.

Denna vägg kan även kombineras . Om undertaket i plattbjälklagen utförs fri-.