Bygga luftspalt snedtak


Jag är mitt uppe i planeringen av vår ovanvåning. Vårt hus har idag endast kallvind fast det finns en spartrappa upp till vinden samt spånskivegolv. Det finns två lösningstyper.

Oventilerade snedtak är lösningar utan traditionell luftspalt. Den ena har diffusionstät utsida och bygger på en cyklisk fuktbalans på årsbasis. Att bygga rum på vinden kräver visserligen tilläggsisolering, men finns platsen så är det en lönsam investering, och ett.

Montera innerbeklädnad för väggar och snedtak. Glöm inte hål för eluttag, telejack, eventuell . Det första du måste göra är förmodligen att bygga på takstolarna. Det är bara att spika på en regel i lämplig tjocklek, beroende på vilken dimension du väljer till mineralullen. Exempel: Med 2mm isolering, mm luftspalt.

Taket ska isoleras och utföras med luftspalt enligt instruktionerna från Älvsbyhus. Paralleltak är snedtak uppbyggda av takstolar av trä med mellanliggande isolering. Ofta lägger man ett eller flera lager med korslagda reglar och isolering för att minska köldbryggor i konstruktionen. Vanligtvis finns en luftspalt ytterst som är till för att minska avsmältning av snö på taket och för att kunna transportera en viss .

När snedtaket skall isoleras (till nock) vill jag använda en produkt som inte behöver luftspalt eller takfotsventilation. Dels sparar jag arbetet med att perforera hela takfoten (inte snyggt heller) dels hitta en lösning att leda ut luften i nock. Plus att en luftspalt skulle bygga in ca 100mm i taket på grund av ribborna som håller. Både branta tak och tak med mindre lutning brukar förses med luft- spalt. Särskilt branta tak med stor ventilerad luftvolym anses behöva ventileras.

Ofta sker ventilationen genom ventila- tionsöppningar såväl vid takfot och taknock som i gavlarna. Be- hovet av sådan luftning kan emellertid diskuteras . Två sorters skivor, en luftspalt och isolering. Det är vad du behöver för att lyckas med vinden. Därför kan det hända att du måste bygga på träreglarna så isoleringen får.

Isoleringen brukar vara minst 2mm tjock. Fortsätt med isoleringen i följande ordning: a) vägg mot blindutrymme, b) snedtak och c) innertak. Ett av de mest frekventa sökbegreppen på vår blogg är isolering av snedtak och isolering av snedtak utan luftspalt. Det senare är en styggelse och omgivet av en mängd missuppfattningar.

För en beskrivning av hur vi har isolerat snedtaket på Annes Hus, se inlägget Isolera snedtak ekologiskt. Få upptäckter gör en husägare så upprörd och ängslig som en mögelfläck. Så har det varit under de senaste årtiondena.

Allt oftare har vi talat om mögelhus och det i en så negativ bemärkelse att mögel alltid förknippas med svåra rötskador, dålig lukt och direkta hälsorisker. Luktproblemen och de allergiska besvär .

Olyckligtvis har vissa tolkat detta som att man kan bygga en klimatskärm med luftgenomsläpplighet. Idag framförs allt oftare önskemål om att bygga utan plastfolie i klimatskärmen. Vid brand avges i huvudsak . Således finns två starka argument för att utföra parallelltak utan luftspalt. Se infoblad ”vindar” i avsnittet ”Kontroller inför tilläggsisolering av vindar” för bedömning av risk för fuktkonvektion (Ref.

2). Will du bygga energieffektivt, så tänk på att välja rättbyggmetod och ha rätt kvalitetstänki det du gör. Diffusionsöppna täiskikt- Snedtak utan luftspalt.

Om man planerar att senare använda vinden som förråd eller boyta ska man nu bygga på sitt golvbjälklag till rätt tjocklek. Mot yttertaket behöver man få till en luftspalt. Detta gör man enkelt med färdiga luftavledare tillverkade av kartong.

Luftavledaren häftas fast i takstolarna och bildar på så sätt en . Skarv och dimensionsfri isolering med Cellull. Vindsbjälklag, golvbjälklag, väggar och snedtak.