Förbättra krypgrund


En krypgrund kan få problem med fukt. En torpargrund dras gärna med fuktproblem. Vi i vår moderna tid har för välisolerade golv och värmer inte upp krypgrunden från marken. Den får vara kall, vilket gör att fukten samlas och kondenserar. Fukt och röta blir snabbt till ett mycket påtagligt problem om ingenting görs.

Så slipper du fukt och lukt i krypgrunden – Viivilla.

Står ditt hus på krypgrund ? I så fall finns anledning att vara lite extra uppmärksam. Många hus med konstruktionen får nämligen allvarliga problem. Komplettera med en extra undertrycksfläkt anpassad för krypgrund. Med facit i hand kan därför en reell varningslista ges ut gällande vad man inte bör utföra för att försöka förbättra miljön i krypgrund relaterat huset.

Installera ventilationsaggregat i huset och förbättra ventilationen. En av de tidigare sidorna ut här på LFS handlade just om olämpliga åtgärder i krypgrund. Allt fler har börjat se sig kring för att jämföra lösningar och bärigheten i dessa.

Klimatet i en uteluftsventilerad krypgrund kan dock förbättras genom att värmeisoleringen fördelas så att en mindre del av bjälklagsisoleringen förläggs på marken.

Uteluftsventilerad krypgrund. Principen för ventilation av en uteluftsventilerad krypgrund. Avdunstningen av fukt från marken i ett kryputrymme begränsas . Båda typerna av åtgärder sänker den rela-.

Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar så att det bildas ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme ventilerat med uteluft och kallas därför uteluftventilerad krypgrund. Den här konstruktionen har använts under lång tid och kallades tidigare ”torpargrund”.

Dock skiljer sig dagens . Ett sätt att förbättra en oisolerad krypgrund är att lägga en plastfolie på marken. Detta hindrar att markfukten kommer upp i kryputrymmet. Genom att tilläggsisolera marken och grundmuren kan temperaturen i kryputrymmet höjas och därmed minskas risken för kondens. Detta kan göras enligt nedanstående sektionsritning. Skilj på gammal och modern torpargrund.

Krypgrunder som ventileras med uteluft är en riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Men det är viktigt att skilja på gamla och moderna torpargrunder eftersom de är konstruerade på olika sätt. Den moderna krypgrunden är konstruerad så att uteluften har tillträde till grunden året runt. I diagrammet till vänster kan du se skillnaden i behovet av värme för ett enfamiljshus med radiatorer respektive med golvvärme.

Du ser hur behovet av energi påverkas då temperaturen sänks med en respektive två grader.

För att ett hus med krypgrund ska lämpa sig för golvvärme gäller . Ungefär varannan krypgrund drabbas av fukt- och mögelskador. Mer än vartannat hus med krypgrund har drabbats, eller riskerar att drabbas, av fukt- och mögelangrepp. Det kan vara svårt att bedöma krypgrundens skick på egen han eftersom angreppen inte alltid syns för blotta ögat.

Vi kan hjälpa dig genom att besiktiga din krypgrund och ge tips på hur du förebygger fuktproblem. Fukt och mögel i krypgrund är mycket vanligt. Trygghetsvakten- krypgrund. Mer än varannan krypgrund får någon gång problem med fuktskador, röta och mögel. Varför blir krypgrunden fuktig?

Fukt kommer in i krypgrunden från olika håll. Främst rör det sig om fuktig varm luft som ventileras in under sommarhalvåret, kyls ner i den kalla krypgrunden och . Det är viktigt att luftfuktigheten i krypgrunden hålls på en låg nivå så att inte golvkonstruktionen angrips av mögel. Läs mer om isolering av krypgrund.