Gröna tak handboken


Ny handbok ska ge bättre gröna tak. En ny bok om växtbäddar och vegetation på gröna tak har tagits fram i ett FoU-projekt inom Vinnova i samarbete med White. Svenska städer byggs allt tätare på bekostnad av . Ett vanligt taks tätksikt är sårbart mot snabba temperaturskiftningar och solinstrålning. Nu släpper forskare en handbok som ska ge mer kunskap om hur man på bästa sätt bygger gröna tak.

Myndigheten Vinnova har släppt tre publikationer som behandlar gröna tak. Förutom vägledning i byggandet, så ger de tips på växter som kan planteras, hur driften ska fungera efteråt och vilka regler som kring bland annat dagvatten. CBI Betonginstitutet – Kvalitetssäkrade systemlösningar för. Grönatak- handboken , som är . GRÖNA TAK med nolltolerans mot läckage. De ger ökad biologisk mångfald och bättre förutsättningar att möta klimatförändringar.

Hur ska tätskikt, isolering och dränering göras vid anläggning av tak med växter på? Hustak med olika sorters växtlighet på, så kallade gröna tak , är ett fenomen som förväntas bli vanligare och viktigare i framtiden då städerna förtätas. Fördelarna med gröna tak , eller vegetationstak som de också kallas, är många.

Ett grönt tak kan fördröja dagvatten och bidra till ett behagligare mikroklimat vad gäller luftkvalitet och temperaturutjämning samtidigt som buller kan reduceras. Dessutom kan ett grönt tak medverka till en ökad biologisk mångfald för såväl djur . Dagvattenguiden har intervjuat Per Danielsson på Skanska. Han har precis gjort klart en kunskapssammanställning om gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak , värden och nyttor och skötsel av gröna tak.

Under hösten kommer vi kommer att publicera ett urval av de filmade presentationerna. En handbok med riktlinjer om gröna tak tas fram av. Vid projektering och anläggning av gröna tak är många discipliner inblandade och det är lätt att information går förlorad i kommunikationen mellan dessa.

Målet med vägledningen tillsammans med de handböcker och checklistor som tagits fram är att alla. Handbok om gröna tak på G. Materialet har utgått från referensverk, handböcker samt instruktioner från företag inom gröna tak branschen. Arbetet har dessutom resulterat i egen gjorda ritningar av växtbäddar. Resultatet visade att växtbäddens konstruktion berodde mycket på det önskade slutresultatet samt de begränsningar som kan uppstå med varje . Dagens gröna taklösningar har bra miljöeffekter, fördröjning av dagvatten, lägre ljudbild och ger en vackrare och grönare stad.

Ta del av Vinnovas grönatak handbok. Du kan köpa våra produkter som . Integrated decision support tool for retrofit and renewal towards sustainable districts. Carl-Magnus Capener, SP. Det övergripande syftet med ECODISTR-ICT . Den är utformad som en handbok för att vägleda planerare och utförare till att öka förekomsten av hållbara gräsytor.

Veg Tech har flera produkter för att skapa ängsytor som är . Tak med växtlighet har använts sedan långt tillbaka i de . För att lösa detta problem läggs mycket fokus på gröna tak i olika politiska sammanhang och styrande dokument för städernas utveckling. I allt större omfattning. Projektet har lett fram till ny kunskap, handböcker kring tätskikt och gröna anläggningar samt en vägledning för beställare och byggherrar. En samhällsekonomisk konsekvensanalys av sedumtak.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH ). Avdelningen för mark- och vattenteknik. Planeringsverktyg och manualer. Ekosystemtjänster i planeringen – en vägledning.

Exempelsamling – nytt från pressarna.