Halmtak hållbarhet


Det är troligtvis den äldsta typen av takbeläggning och används såväl i tropiska som tempererade områden. Det förekommer på alla kontinenter (utom Antarktis). Kunskapen att lägga stråtak har gått i arv från generation till . Till rätt hus kan man nog inte välja ett vackrare material att täcka sitt tak med än vass. Förutom att ett vasstak skall passa till huset bör man även tänka på att takets form kan vara avgörande för om vass är ett lämpligt material. Ett taks livslängd kan sägas vara ca år men det finns . Kvalitet och hållbarhet.

Hållbarhet på ett stråtak är beroende av många faktorer. Förutom taktäckarens yrkesskicklighet är bra material och byggnadens beskaffenhet viktiga ingredienser för en lång hållbarhet. Viktiga faktorer är: Taklutning. Senare gav också råg- och veteåkrarna ett naturligt täcknings-material.

I dag dominerar vass, mest därför att vass har längre hållbarhet än halm. Genomsnittligt håller vasstaket omkring år, under förutsättning att nocken ” ryggas om” ungefär vart femte år. Materialet till stråtak är knappast något som man skaffar sig på den . Om man funderar på att lägga ett stråtak på sitt hus bör man konsultera takläggningsfirman om läktavstånd och tjocklek på taket då detta kan variera betydligt mellan olika företag och kan spela stor roll på hållbarhet på taket . Jag strävar efter att höja kvaliteten på såväl material som teknik för att få maximal hållbarhet av taket. De senaste åren har jag vid flera tillfällen hört att det är stora prisskillnader per kvadratmeter stråtak. För att förstå kvadratmeterpriset måste man veta . Det finns några kriterier att grunda sitt materialval på när man lägger stråtak.

Till exempel beständigheten (takets livslängd), ekonomi, utseende, brandsäkerhet, isolering, ekologisk hållbarhet och kulturhistorisk . Det beror bland annat på att nya skördemetoder inte ger samma strålängder som när man skördade med självbindare och tröskade för hand och att vass har en något längre hållbarhet än halm. Men generellt sett är både halm och vass mycket hållbara tak om de underhålls på rätt sätt. Halmen har dock en sämre hållbarhet vilket gör att totalkostnaden blir ungefär densamma.

Den vass som används i Sverige är ofta importerad från Polen eller Centraleuropa. De höga priserna motiveras med svårigheterna att skörda vassen. Ofta används specialbyggda amfibiefordon eller så slås den med . Användning av vasstak är möjligt i alla väder, även i de mest extrema, med kraftiga regnar och vindar. Vasstak av naturliga material.

Denna hållbarhet gör att vasstak kan hålla i år. Halm är ett beständigt byggnadsmaterial när det får växa och skördas under goda förhållanden. Vassen skadas inte av röta, den är . Ett halmtak har en förväntad livslängd på ca år, beroende på takläggare, halmkvalitet, sol- eller skuggläge. Ryggningar av halm bör bytas ungefär vart – år.

När det gäller livslängd på halm. Skulle vilja ha tag på nån från Polen, Danmark el. Har hört att polacker å baltstatare e väldigt duktiga på vasstak. Beskriv hur själva underlaget, takresningen, den bärande konstruktionen var beskaffad i ett halmtak ! Användes fortfarande takkäppar och takvidjor? Om icke, när slutades därmed och varför?

Och vad för material användes numera? Historiskt sett har människor byggt sina hus med de material som den omgivande naturen gav. Både vass och lera är två sådana material som förekommer naturligt.

Betongpannorna klarar stormarna bäst, eftersom pannorna är tunga och ligger jämnt. Den här skånelängan har halmtak. Tung blötsnö utgör också ett problem för taket, men framför allt är det. Det är viktigt både för takets hållbarhet och livsläng samt för garanti- och försäkringsvillkoren.

Ett vass- eller halmtak bör som alla andra taktyper ses över årligen eftersom lokala stormar och djurangrepp kan orsaka skador som gör att de inte håller tätt. Den del som är känsligast är ryggningen på nocken eftersom stråna där inte binds ihop på samma sätt som resten av taket och eftersom ryggningen . Den är klumpigare till formen, har sämre hållbarhet men kräver lägre temperatur vid framställning än teglet. Andelen miljöproblematisk. Försäkringspremierna är högre för halmtak eftersom skadorna blir större om en brand bryter ut och det är dyrare att ersätta ett stråtak än ett standardtak. Skiffertak tillverkas av tunna skivor.

Men hur mycket tid och kapital detta underhåll kostade husägarna är något som ännu så länge är ganska outforskat. Att det kunde vara omfattande framgår dock av de syneprotokoll som skrevs . Tegelpannor, 3 100. Bandfalsad plåt på underlagstak, 3 40.

Papptak på råspont, två skikt, 3 30.