Hantering av tjärhaltiga beläggningar


Upphovsman: Enheten för Samhälle och Trafik, Teknikavdelningen,. Vägtekniksektionen, Åsa Lindgren. Sökord: Asfalt , tjärasfalt, återvinning, tjära, stenkolstjära, vägtjära, PAH.

Hantering av tjärhaltiga beläggningar. Denna vägledning ska användas vid projektering och utförande av vägåtgärder och ingå som kontraktshandling vid upphandling. Publikationens första del anger de väsentligaste råden avseende detektering av vägtjära och kontakt med ansvarig.

Totalt finns det ca 1Mton tjärhaltig beläggning i Norrbottens län. Dominerande riskbeläggningar är ytbehandling (Y1), asfaltlösningsbetong (Alb) och indränkt makadam (IM3). När det gäller hanteringen av tjärhaltiga beläggningar ville Vägverket se över vilka. Trafikverkets tekniska rå TRVR Väg, TR Geo och TR Alternativa material, som beskriver godtagna lösningar och hur krav eller övergripande krav kan ställas, uppfyllas och verifieras.

Trafikverkets handböcker för återvinning av asfalt , hantering av jordmassor, tjärhaltiga beläggningar och sulfidförande . Vid hantering , återvinning eller återan- vändning av asfalt måste man vara upp- märksam på förekomst av äldre tjärhaltig. Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka. Kontakt: Pereric Westergren.

Det har främst använts till IM. Gamla tjärhaltiga beläggningar eller mellanlager av beläggningsmaterial innehållande tjära kan ge upphov till en irriterande lukt så kallade aromater. Provtagning, provning och bedömning av provningsresultat av asfaltmaterial för återvinning. Swedish Road administration. Allmän teknisk beskrivning.

ASFALT OCH STENKOLSTJÄRA HANTERING AV TJÄRHALTIGA. Stenkolstjära är ett bindemedel som innehåller bland annat . Lokalisering och bakgrund. Tidigare undersökningar.

Slutsatser och rekommendationer. Analysresultat ALS Scandinavia AB . Handbok för miljöprövning av askor. Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor! Askhandboken-webbversion.

LR hänvisar även till ett sakkunnigutlåtande 2. Torbjörn Jacobson, Handläggare på sektion vägteknik inom det svenska Vägverket ( Bilaga 5). Vad gäller återvinning av asfaltsbeläggningar med olika föroreningsgrader av tjärasfalt (eg. PAH) finns det olika riktlinjer.

Tekniska nomenklaturcentralen TNC, Solna.

Metodbeskrivningar ej i fulltext. Radonrisken klassas allmänt som låg, normal och hög och bedömningsgrunder finns både för radonhalt i mark samt för gammastrålning från berg och sprängsten. Tjära i asfaltsbeläggningar – gemensamma rutiner för Stockholm, Göteborg och Malmö,.