Hur ofta måste man sota enligt lag


Alla skorstenar och eldstäder måste kontrolleras och sotas regelbundet. I Sverige är det lag på att sota och brandskyddskontrollera sina skorstenar och eldstäder. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere.

När det gäller brandskyddskontroll av villapannor med fast bränsle och tung eldningsolja så har regeln fram tills nu varit att de måste brandskyddskontrolleras av sotare vartannat år.

Men från första januari gäller att det räcker med en kontroll vart tredje år. Detta enligt nya förskrifter från Myndigheten för . Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen.

Från att ha varit hänvisad till en av kommunen utsedd sotare på orten har man nu öppnat upp för att det faktiskt går att välja andra sotare eller rentav sota själv. Men eftersom det handlar om potentiellt farliga saker som rökgaser och eld så finns det . Här har vi samlat vanliga frågor och svar om sotning och brandskyddskontroll enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och.

Hur ska kommunen kontrollera om en fastighetsägare som fått tillstånd att sota själv verkligen gör det? Vi rensar i olika intervall hos olika villaägare beroende på hur ofta man vill ha det gjort, berättar skorstensfejarmästare Claes Jönsson. Av brandsäkerhetsskäl måste även inkanalen och till den påkopplad takfläkt rensas. Där stadgas hur ofta sotningen skall göras på olika typer av eldstäder, men också beroende på hur de används. Om jag ska sota själv hur gör jag då?

Läs om hur ofta du behöver sota. Se avgifter för sotning och. Du är enligt lag skyldig att sota med jämna intervaller. I klorna på ny sotare enligt lag Juridik – Stadgar och Lagar – BrL, LEF. Fastighets ägaren är enligt lag skyldig att utföra sotning med given periodicitet.

Om sotningsföretaget sedan tjänar pengar på sitt bud eller ej beror ju bara på hur god företagare han (mindre ofta hon antar jag) är. Det är Uppsala kommuns . Du måste ansöka hos kommunen om att själv få sota din egen fastighet. Sotningsfristen varierar beroende på vad du har för sotningsobjekt och hur ofta du eldar. Fristerna anges med hänsyn till risken för brand i . Information angående vilka objekt som omfattas av krav på sotning och brandskyddskontroll kan ni läsa i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll.

Där kan ni även läsa om hur ofta brandskyddskontrollen ska ske och vad den ska omfatta.

Du måste dock kunna visa att du kan hela sotningsledet, från säkerhet på tak till sotningsteknik. Hur ofta man ska sota beror på hur mycket man eldar. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt.

Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Skellefteå är en av få kommuner i landet som driver sotningsverksamheten i egen regi. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Enligt lag är du som fastighetsägare skyldig att se till att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från sex gånger per år till en gång vart tredje år. Kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge,.