Icopal tätningsmassa


Tätning av mindre sprickor och skador på takpapp, tegel och betong. Underhåll av asfaltbaserade tätskikt. Ingen förprimning behövs. Telefonnummer för nödsituationer.

Beskrivning: Begär Giftinformationscentralen. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. För tätning av sprickor och småskador i takunderlaget. Består av asfalt, filler, lösningsmedel och syntetfibrer. Påföres med spackel eller praktisk patron för fogspruta.

Samma som Icoflux Primer. Fuktisolering av mur- och betongytor. Ytan ska förbehandlas med Icoflux. Asfaltlösning, att användas vid byggverksamhet. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad.

Tätningsmassa som används på takpapp, eternit och ståltak. Klassificering av ämnet eller blandningen. Extremt brandfarlig gas. Mycket brandfarlig Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Asfaltlim används för skarv- och detaljklistring av asfaltbaserad takpapp när taklutningen är minst 14° . Taktätt 5är en 1-komponents bitumen och gummibaserad lim- och tätningsmassa för takpapp mot takpapp och andra byggmaterial. Används till kantlimning av ny takpapp, kallimning av takpapp och tätningsmaterial mot t ex skorstenar, takfönster samt reparationer av takpapp. Bildar en plastisk elastisk limfog, som tåler . Montering med horisontella våder.

TopBuild 14° är ett traditionellt papptak, eller med en modernare. Jag har för mig att jag har använt båda tillverkarnas produkter. Och då har båda fungerat. Icopal tagit fram produkter som hjälper dig att göra jobbet sá säkert och effektivt som möjligt.

Men den första verkar ju kunna . Takmassa för underháll av äldre asfaltbaserade papptak. Massan är fri från farliga . I Icopal AB ingår dotterbolagen Wijo AB, Brave Produktion och Icopal Entreprenad AB. Ny unik tätningsprodukt! Nu är vi återigen först på marknaden med en helt ny unik produkt, Seal-a-Leak,säger Magnus Eriksson.

Det är en tätningsmassa som snabbt kan täta ett tak som läcker,även om läckan ligger under vatten. Klister och fogmassa (sid 5) Icopal Taklim Icokitt Icoklister Icopal Butylfogmassa Skarvklistring av asfaltbaserad takpapp och underlagstäckning.