In drän infiltration


Kan anläggas nästan överallt! Komplett anläggning för infiltration av BDT-vatten. Effektivare infiltration med biofiltret som . Vi levererar över hela Sverige . Vi kunde då se att alla in drän modulerna inte varit i bruk.

Re: Någon som köpt In-Drän avloppsrening.

Har hört både gott och dåligt om In- drän. Fördelen är att man kan lägga den på mark som inte har tillräcklig med utrymme för vanlig infiltration. In -drän klara sig med kvm. MEN – det kräver likafullt att marken . Paket In-Drän Plus BDT.

Det vill säga, infiltrations- ytan är till skillnad från traditionell infiltration skyddad mot igensättning av partiklar. Systemet är dimensionerat för långtidsbelastningsvärdet. Marklutning (avrinning).

Vi erbjuder systemlösningar från helhetskoncept till enbart leverans av varor.

I helhetskonceptet tar vi ansvar för allt ifrån placering, jordprov och ansökan till färdiginstallerat fungerande system. Gruslagret inbyggt i modulerna! BDT Slamavskiljare SA 9följt av . Sedimenteringsvolym 3liter, dygnskapacitet 2liter tvättvatten.

Tillverkare: FANN VA-teknik. För bad-, disk- och tvättvatten. En anläggning som är enklare att installera eftersom det inte krävs ett separat spridarlager av grus. Den blir dessutom kompakt, tack vare att det effektiva biofiltret som ryms på en.

Anpassat för ett hushåll på personer. Ej avsett för toalettvatten. IN-DRÄN PLUS BDT HÖG SKYDDSNIVÅ FANN. FTM 9paket, Fosfortank med filtermassa. Ekotreat fosforfällningsenhet.

Tilläggspaket för markbädd. En vanlig infiltrationsanläggning består av en slamavskiljare som skiljer ut partiklarna i avloppsvattnet vilket skyddar mot igensättning av infiltrationsanläggningen, en fördelningsbrunn med spridarrör som sprider vattnet över en infiltrationsyta där reningen av vattnet sker. Nya produktpaket med 10-års funktionsgaranti från FANN. Innehåller slamavskiljare, förhöjningsstos, lock, Biobädd och EkoTreat-enhet.

Baga mslamavskiljare med inbyggd pump och förhöjd infiltration. BagaEasy mmed mtät markbädd.

Fann slamavskiljare moch IN- DRÄN plus infiltration. Kontakta därför alltid FANN för hjälp med dimensioneringen. LTAR-värde) om det är en infiltration det handlar om. Vid infiltration eller markbädd med. Detta system är anpassat för ett hushåll och renar både bad-, disk- och tvättvatten (BDT), samt avloppsvatten från WC.

Lösningar finns för 1- . Få fastighetsägare vill ha avlopp som hobby!