Infiltrationskassett


Ny kompakt kassett för infiltration. Ny förbättrad version av kompakta kassetten för infiltration. Byggmått: Bredd: 8mm. Septic Compact, infiltrationskassett. Kompakt infiltration tersom fördelningen sker i varje kassett.

Tack vare att kassetterna kräver betydligt mindre yta än en traditionell infiltration behöver träd och buskar inte tas bort i samma utsträckning. Vid nyanläggning av infiltrations- och markbädd uppnås full reningseffekt först efter – månaders . Graf gavel till 300l infiltrationskassett. OBS gavel till graf kassett Varje kassett rymmer… 3SEK.

Tät markbäddspaket komplett 20m2. Pipelife Avloppspaket Kompakt. Består av: 3-kammarbrunn, stigrörssats och Compact infiltration kassetter (st). Vi har lösningar för både infiltration , markbädd och minireningsverk. Vår huvudprodukt är IN-DRÄN som är ett infiltrationssystem som maximerar den biologiska reningen.

Dess unika konstruktion gör att den kan anläggas så gott som överallt och anläggningen blir endast en tredjedel så stor som en traditionell infiltration. En infiltrationsanläggning kan vara lösningen för småhus som saknar anslutning till kommunalt avlopp. Principen bygger på att spillvatten från bostaden leds inledningsvis till en slamavskiljare och därefter vidare för ytterligare rening, för att slutligen infiltreras genom jorden och därmed renas på naturlig väg. Infiltration av dagvatten via dagvattenkassetter eller dagvattentunnlar.

BDT-vattenfilter, även kallade gråvattenfilter, är kompakta anläggningar för rening av det så kallade bad-, disk-, och tvättvattnet, dvs allt vatten från hushållet utom toalettvattnet. Flera av produkterna på marknaden är anpassade för fritidshus. Från huset leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare. Därifrån leds eller pumpas vattnet till en infiltration , där vattnet infiltrerar ner och renas i marken. Det renade avloppsvattnet går vidare ut till grundvattnet.

Det är mycket viktigt att en infiltration placeras och utformas rätt, annars finns risk för att reningen inte fungerar . Det mest geniala uppslaget är ofta överraskande enkelt – när idén väl dyker upp. PIPELIFE SEPTIC COMPACT II KOMPL INF. Jag håller på just nu med vårt avlopp och vi var tvungna att ha ett reningsverk istället för infiltration.

Sen finns det färdiga kassetter med. Jag skulle kolla extra på fann. Om man kan hantera nederbördstopparna under ett skyfall kan riskerna för översvämningar minskas. Våra fördröjningslösningar ger dig full kontroll vid bortledning av dagvatten. Kombinationen av fördröjning och infiltration ökar möjligheterna att hantera . Kostnaden för grävning och fyllning reduceras betydligt och påverkan på tomten blir avsevärt mindre.

Tvättad makadam bortfaller helt. Fördelningsbrunn är inte nödvändigt eftersom fördelningen sker i varje kassett. Filtret placeras alltid efter det biolo- giska reningssteget och kan därför inte kombineras med infiltration. Fosforfilter kan antingen användas för att förbättra en befintlig reningsanläggning (t.ex. markbäd kom- paktfilterbädd eller biobädd) eller då . Problemet är att min brunn ligger i en slänt i utkanten på tomten och det sluttar ganska mycket runt omkring så det är svårt att få plats . Projektbredd (B), Kassett , 0. Total yta som skall täckas, 2.