Kompaktfilter infiltration


I kompaktfiltret sker en biologisk rening av avloppsvattnet enligt samma princip som i en markbädd eller infiltration , dvs vattnet rinner vertikalt genom ett bärarmaterial. I filtret bildas en biofilm bestående av bakterier . Om marken på din fastighet inte är lämplig för infiltration eller om infiltration av avloppsvatten inte är önskvärd på grund av många dricksvattentäkter i området kan markbädd vara ett alternativ. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga . Kunskapsbank om enskilda avlopp, minireningsverk, toalett, infiltration , markbäd sluten tank, slamavskiljare, trekammarbrunn, filterbäd uppsamlingstank, fosforfälla, avloppsteknik, grävmaskin, markentreprenad och andra ämnen inom små avlopp.

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer. Vi har lösningar för både infiltration , markbädd och minireningsverk. Vår huvudprodukt är IN-DRÄN som är ett infiltrationssystem som maximerar den biologiska reningen. Dess unika konstruktion gör att den kan anläggas så gott som överallt och anläggningen blir endast en tredjedel så stor som en traditionell infiltration.

Detta filter är speciellt framtagen för rening av spillvatten. Den används i små och stora vattenreningsverk, markinfiltration och fördröjningsmagasin.

Utformningen av modulerna gör att vattnet . I sådana fall minskar kostnader för grävning och fyllnadsmassor. I fall med sämre jordar, lägre genomsläpplighet, används med fördel biomoduler med en förstärkt infiltration. Där en traditionell infiltration inte fungerar kan man alltså i många fall lösa problemet med biomoduler. Modulerna är väl försedda med syre (luft). Man kan rena detta vatten på två sätt.

Ny kompakt kassett för infiltration. Ny förbättrad version av kompakta kassetten för infiltration. Byggmått: Bredd: 8mm. Septic Compact, infiltrationskassett.

Prefabricerat filter för biologisk behand-. Andra typer av rening av vatten från trekammarbrunnar är minireningsverk, markbädd eller kompaktfilter. Om Du som har ett enskilt avlopp eller köper en fastighet med enskilt avlopp,. Består av: 3-kammarbrunn, stigrörssats och Compact infiltration kassetter (st). Syftet med broschyren, lagkrav, fastighetsägarens ansvar och miljöförvaltningens uppgift.

Tilloppsledning, slamavskiljare och fördelningsbrunn.

Kretsloppsanpassade toalettsystem. Avloppsanläggningens placering. Kompaktfilter eller biomoduler. Bäddens spridningsyta m2. Sand- eller gruslager, tjocklek cm.

Sand-eller gruslager, fraktion mm. Schaktbotten djup från . Markbädd (traditionell). Ett kompaktfilter kan användas som en markbädd med utsläpp till ytvatten eller som en förstärkt infiltration. Krossat, tvättat material Krossat, otvättat material. Kornstorlek: mm Tjocklek på lager: cm.

Inneslutna kompaktfilter eller biomoduler är anordningar där en biologisk rening sker på en. Infiltration : Tjocklek: cm. BIOROCK är det system som ersätter din markbädd eller infiltration och som verkligen renar! Urinseparerande toalett samt BDT-vatten till slamavskiljning med markbädd och efterbehandling. BIOROCK är den enda kompaktfilterlösning som är enkel att underhålla tack vare att BIOROCK är utrustad med ett lock.

Dessa bryter ner organiskt material och ska också reducera smittämnen. Om det är ont om plats på tomten kan kompaktfilter minska bäddarnas yta. Observera att det inte har klarlagts i någon oberoende svensk mätning hur bra kompaktfiltren renar vattnet.

En del fabrikat har dock gjort tester på reningsgraden.