Läktavstånd


Prova att nockpannan täcker översta pannradens spikhål. Nedersta bärläkt max cc 6mm. Takteglets storlekstoleranser möjliggör att hörnglipor med storlek upp till mm kan förekomma utan att påverka takets funktion.

Dantegl och Vittinge tillåter hörnglipor upp till . Se till att hörnavskärningarna ligger tätt och att raderna är raka, se.

Tänk på att blanda pannor från olika pallar då . Lär dig räkna läktavstånd. Räkna ut läktavståndet vid olika takfall. Avstånd uk takfot ök första bärläkt mm. Fotplåt mellan papp och ränna.

Palema 2-kupig betongpanna. L = tegelpannans läktavstånd.

N = avstånd mellan översta bärläkten och nockplankan, mm. Takfallets bredd innanför vindskivorna ska helst vara en multipel av 2mm (enkupigt tegel) respektive 2mm . Tätare läktavstånd rekommenderas också vid väderutsatta lägen, gäller både 1- kupiga och 2-kupiga panna. Allra först fäster du takfotsläkten vid takfoten. Om läktning sker efter tegelleverans kan läktavstånd tas fram genom mätning: Lägg ut två “vertikala” rader med tegelpannor i vardera rad på ett plant underlag. Täta kanter och genomföringar.

Passa på att sätta reglar och förstärkningar att fästa komponenter i. Det kan vara svårt att komma åt detta när underlagstaket är på plats. Checklista: Har ni de förstärkningar . Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning. Bygghöjd över bärläkt mm.

Planera också en lämplig uppläggnings- plats för takleveransen. Med underlagstak av plastfolie eller board. Färdigställ vinkelrännor.

Grundrekommendationer för bärläktsdimension och läktavstånd med hänsyn till snözon framgår av figur. Bärläkten spikas i varje.

Det finns ett stort utbud av profiler för väggbeklädnad och taktäckning. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar arbetet. I tabellen nedan hittar du våra profiler.

Där ser du också vilken plåtbredd och vilket läktavstånd du ska använda. Vid måttanpassade plåtlängder kan den övre pannans mått avvika från modulmått. Inga an- dra svensktillverkade takpannor har motsva- rande starka egenskaper. Namnet Hardtop be- tecknar ett helt nytt, specialutvecklat ytskikt där många delar kan liknas vid en billack med en hård och vattenavvisande yta.

Läktavstånd nock, mm, 40. Monteringsanvisning – Taktegel VITTINGE. Resten spikar du tillsammans med bärläkten.

Yttersta ströläkten spikas ca 1mm från takets ytter- kant, se bild 2. De horisontella läkt som takpannorna vilar på kall- las för bärläkt, se bild 2. För By- och Slottssortering läktavstånd 3mm) och . Skall befintlig strö- och bärläkt användas måste bärläkten flyttas så att läktavstånd stämmer med måtten under. Byt ut läkt som är dålig. Jag har en del av uthuset med gamla betongpannor. Jag hade tänkt att succesivt börja ersätta dessa med tvåkupiga tegelpannor.

Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 6mm cc (centrum till centrum). Minsta läktavstånd för betongtakpannor är 3mm, och det högsta är 3mm. Vid lägre taklutning än 22° skall tätare läktavstånd användas, 3- 3mm. Typ av emballage: Sträckfilm. Hängande längd är måttet från underkant klack till takpannans nedre kant.

Står i begrepp att börja läkta upp taket på tillbygget. Har hämtat hem gammalt nedplockat tegel för att få rätt patina från start. Givetvis tänkte man inte på läktavstånd när man ritade, utan nu står jag i valet mellan att kapa en eller två rader upptill, för att lägga resten av pannorna med läktavstånd 3mm, eller .