Lättbalk trä


Dessutom slipper du onödigt spill och en rörig arbetsplats när du får färdigkapade balkar levererade till lagret eller byggplatsen. Masonite Beams AB är tillverkare med försäljning av I-balk till golv, vägg och tak. Företaget har moderna, kundanpassade och effektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar.

Våra I-balkar har tydliga miljö- och energifördelar och är lätta, starka, raka och enkla att hantera. Flänsarna till balkarna och reglarna är .

Låg andel homogent trä tillsammans med limmade komponenter gör våra I-balkar mycket formstabila vilket medför liten risk för golvknarr. Lastvaraktighetsklass medel. Lättbalk – Dimensionerande bärförmåga.

Inverkan av höjdeffekt beaktad. Bärförmåga beräknad utan hänsyn till risk för knäckning eller vippning. Avser bruksgränstillstånd.

Värdena beräknade enligt Europeiskt Tekniskt Godkännande . Erforderliga tvärmått (flänsbredd×balkhöjd) vid centrumavstånd 6mm.

Säkerhetsklass klimatklass 1-och lastvaraktighetsklass medellång. Bjälkarna förutsätts stagade mot vippning. Rum i bostäder, inga mellanväggar, . I-balkarna har också fördelen att vara lätta och förhållandevis formstabila. I Nordamerika ersätter I-balkar massivt trä i allt större utsträckning. För användning och dimensionering hänvisas till tillverkarens anvisningar och produktinformation.

Lättreglar och lättbalkar ska vara CE-märkta. Vid små spännvidder används normalt balkar av konstruktionsvirke. Vid större spännvidder används balkar av limträ, fanerträ eller lättbalk.

Vår konstruktion med lättbalkar , heltäckande isoleringsskikt och lösullsisolering reducerar köldbryggor och utan blockskarvar. För ett hus med en stomkonstruktion i trä sänks därmed den totala energiförbrukningen med hela enbart genom att använda I-balk istället för traditionell massivregel. Och väljer du slitsad lättbalk till ditt projekt, kan du sänka uppvärm- ningskostnaderna väsentligt. U-Nite Fasteners Technology AB: Trä till lättbalk produkt beskrivning i ByggfaktaDocu, din källa till marknadens byggprodukter och tillverkare.

Lindabs lättbalk i korthet. Produkterna kännetecknas av minimal skevhet, låg krympning samt en mycket rak produkt. Här har vi samlat grossistbranschens bredaste sortiment av.

Vägg- och bjälklagselement av trä tillverkas på många olika sätt. Vanligtvis används trävirke i form av reglar och balkar. Inom småhusindustrin används ofta olika former av lättreglar och lättbalkar. Nya produkter för väggar och bjälklag har på senare år utvecklats med de egenskaper som krävs för olika ändamål: brandklass, . En ny bjälklagsbalk, utvecklad på Umeå universitet, är den första byggmodulen i ett helt nytt byggsystem för höga trähus.

Den lätta balken, som klarar långa spännvidder, är konstruerad för trähus som byggs med nya industriella metoder. Fanerbalkar är en träbalk som du kan skapa långa och mycket stabila konstruktioner med bärande funktion. Konstruktionsberäkna med vårt dimensionsprogram.

Metoderna som använts till detta är litteraturstudie, undersökning av ett fallstudieobjekt, enkätstudie och en intervjustudie. Litteraturstudien visar att de byggprodukter som främst används i trästommar är konstruktionsvirke,. KL- träskivor, limträ, LVL och lättbalkar samt att flervåningshus i trä främst uppförs med stomsystemen . Tack till Bertil Enquist, på institutionen för byggteknik och Jonaz.

Nilsson på institutionen för skog och trä på Linnéuniversitetet i Växjö, som möjliggjorde testundersökningen på lättbalkarna. Beams och slutligen ett tack till Göran Peterson, på institutionen för skog och träteknik. De senare är tillverkade av LVL i form av Metsä Woods produkt Kerto-S.

Resultatet blir en lättbalk av trä som Metsä Wood döpt till Finnjoist.