Minsta lutning papptak


Vid dessa husbyggen använder han sig dock sällan av den allra enklaste pappen, utan det finns olika prisnivåer och olika . Vad är lämplig lutning på ett tak? En funktion vi redan berört är att avleda vatten och då helst bort från byggnaden. Regn och smältvatten måste rinna av ordentligt.

Ett helt horisontalt tak fungerar dåligt i vårt klimat.

Inåtlutande tak har under årens lopp givit oss dåliga erfarenheter med läckande takbrunnar och frys- . Tak med låg lutning ställer extra höga krav på taktäckningen. Beroende på takets unika förutsättningar kan du antingen välja en tätskiktslösning baserad på . Icopal har ett heltäckande sortiment. Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Observera att om taket har invändig takavvattning, kupoler eller takbrunnar bör materialvalet vara ett svetsat tätskikt som monteras av en auktoriserad takentreprenör.

Takpapp används på ventilerade konstruktioner, dvs kalla tak.

Ofalsade tegelpannor fungerar av erfarenhet tillfredsställande vid en minsta lutning 1:(cirka 22°). Takstolarna som bär taket får då en passande form och en lämplig konstruktionshöjd. Vindsutrymmet kan utnyttjas till bostadsändamål eller förvaring.

Denna takkonstruktion är funktionell och därför vanlig till småhus. Bygghandlingar i form av ritningar och arbetsbeskrivningar. Vindlastberäkning med plan för mekanisk infästning i förekommande fall.

Säkerhetsföreskrifter samt säkerhets- datablad för produkter och material. Eventuellt andra objektspecifika dokument. Taklutningar delas ofta upp i flacka tak ( lutning 1:100-1:16), låglutande tak (1:16) samt branta tak ( lutning 1:4).

Olika taktäckningar kräver en minsta taklutning. Materialtillverkare bör lämna uppgift om vilken lutning som gäller för deras material. Minsta rekommenderad taklutning för yttertak anges på sid i . Jag undrar om det inte är så att plåt-och papptak är de som tillåter minsta lutningen. REKOMMENDERADE MINSTA TAKLUTNINGAR.

Tvålagstäckning (helklistrad). Enlagstäckning (helklistrad).

För det första ska alla tak med en lutning under grader alltid läggas med två skikt. För det andra önskar du säkert att takpappen ska hålla i många år – i så fall sparar du både pengar och läggningstid om du redan från början lägger två skikt. Det beror ju på att mycket av arbetet och en del material är . Dock kan tak utan lutning accepteras under förutsättning att nedanstående krav på takutformning beaktas.

Tak eller bjälklag ska utformas så att det högst kan bildas mm kvarstående vatten. Bärande konstruktion (trp, betong etc.) ska ha maximal nedböjning på . Takpapp på ett tak kan både fungera som undertak till annan beklädning och som enda beklädnad för taket. I Sverige är pappen en vanlig och populär form av takmaterial, särskilt som det är ett både billigt och lättmonterat.

Särskilt små byggnader och tak med låg lutning får gärna yttak av papp. Ett ytterligare undantag är om du avser att lägga ytpapp eller shingel på ett brädat tak med en lutning som överstiger 18ø. Då krävs underlagspapp endast på vissa särskilt utsatta ytor.

Principen gäller givetvis också vid läggning av helt nya tak. Detta betyder alltså att underlagspapp måste läggas på alla brädade tak oavsett . Observera att desto mer lutning taket har desto mer byggmaterial går åt eftersom att antalet kvm takyta ökar med vinkeln. Den takpapp som vi använder kan även läggas på gamla, slitna papptak – utan att den gamla pappen behöver tas bort. Innan du lägger ny takpapp på den gamla skall hela det . För den som bygger nytt är lutningen på taket viktigt att fundera igenom. Ju mindre lutning , desto mer problem, kan man säga.

Branta tak rinner vattnet av lättare, . Papptak är billigt och enkelt att lägga men har lite begränsad hållbarhet. Läggs på nya tak eller vid renovering av gamla. Det är förstås då extra viktigt att vara.

Snickare jag pratat med säger 7°. Lindabs monteringsanvisning säger 5° som minsta lutning , under 14° måste överlappet vara längre och tätningsremsa användas.