Pah asfalt spray


Skaka behållaren ca minuter före användning. Våra öppettider är: Vardagar. Ett näraliggande fackuttryck är även tjärballast och tjärmakadam som i vägkropp ligger närmast under asfalten. Väg- och trafikforskningsinstitutets,. I gamla beläggningskon- struktioner kan ett stort antal olika asfalt – lager finnas med olika ursprung, sam- mansättning och tjocklek.

Fri användning inom trafikprojekt. PAH i asfaltbeläggningar. Restriktioner kan förekomma i känsliga områden. Kontakta miljöförvaltningen för samråd.

I vägar och andra asfalterade ytor kan det förekomma äldre asfaltlager med stenkolstjära,. Stenkolstjära innehåller höga halter. En borrkärna på 1mm diameter ska tas ut per beräknat ton uppbruten asfalt , dock minst två borrkärnor per gata. Inga krav så länge den ligger kvar. Vid rivning krävs provtagning och särskild hantering.

INLEDNING BAKGRUND UPPDRAG SYFTE ASFALT JÄMFÖRVÄRDEN PROVTAGNINGSFÖRFARANDE RESULTAT. Riktlinjer från Miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg. Klassning SEDIMENT JÄMFÖRVÄRDEN.

Vitmärla (Monoporeia affinis). Andra data PROVTAGNINGSFÖRFARANDE RESULTAT . PAK- spray , eller mer tidskrävande laboratorieanalyser som extraktion med . Olunda bearbetar inga massor kontaminerade av stenkolstjära. Alla massor kontrolleras med hjälp av spray och lampa för att upptäcka om asfalten innehåller vägtjära. Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära blivit klassade som farligt avfall.

Tjära i asfaltbeläggningar. Veiteknisk Institutt har stått for utformingen. Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som er involvert i gjenbruk av asfalt på. UV- bestråling dersom prøven inneholder tjære. Alla asfaltmassor skall besiktigas okulärt och med spray.

Inför undersökningen genomfördes en historisk inventering vilken låg till grund för framtagande av en provtagningsplan. Asfalt , betong och entreprenadberg. Utförd undersökning har omfattat störd jordprovtagning med skruvborr i punkter ned till ca en meter i naturlig jord under påträffade fyllnadsmassor, alternativt till borrstopp. Vit spray gulnar på nybruten asfaltsyta.

Jordartsbedömning har utförts i fält. Analyser: Analyserad med avseende på tungmetaller. Alifater Aromater Aromater PAH. C-CC16-CC8-CC10-Ccanc. Ej prov, grov kross, sprängsten.