Provtagning av asfalt


Vid misstanke om att det är tjärasfalt ska provtagning göras. Om halten 16- PAH är över ppm bedöms asfalten innehålla stenkolstjära. Förutom Grävningsbestämmelserna så gäller följande för hantering och provtagning av asfalt. Om rivning av asfalt hanteras i entreprenaden där Gatukontoret är beställare skall Gatukontorets riktlinjer för hantering av asfalt följas. Asfalthantering vid entreprenader.

Stenkolstjära innehåller höga halter.

PAH, polyaromatiska kolväten, som är miljö- och hälsoskadliga. Flera PAH:er klassas som cancerframkallande. Innan analysen slås de två extrakten ihop till ett analysprov och homo- geniseras. Parameter: Rapporteringsgräns: naftalen, 0. Nedan finner ni en sammanställning över de provmängder som behövs för respektive provmetod på stenmaterial, asfalt , bitumen och granulat. Vi hjälper våra kunder med provtagning av asfalt ! Vid hantering, återvinning eller återanvändning av asfalt måste man vara uppmärksam på förekomst av äldre tjärhaltig asfalt, som kan innehålla miljö-‐ och hälsoskadliga ämnen som stenkolstjära, s k tjärasfalt.

På uppdrag av Rapatac AB har Sweco Environment AB genomfört provtagning av asfalt på del av fastigheterna Sätra 22: 23:i Gävle kommun.

Laboratoriernas verksamhet består främst av uppdrag inom Peabkoncernen men även till viss del åt externa kunder. Har du behov av att få hjälp med att utföra kontroll av beläggning, asfaltmassa, stenmaterial samt bitumen så kontakta oss gärna. Utöver provningen är vi behjälpliga med provtagning , proportionering, . Avfall i form av uppbruten asfalt kan vara lämpligt för användning vid nytillverkning av asfalt. Uppdraget består av både fälttjänster och labratorietjänster.

I gator inom Jönköpings kommun ska efter beställning provtagning samt analys utföras. Beställare är Jönköping kommuns Tekniska . Tjärasfalt eller PAH- asfalt är en asfaltbetong innehållande stenkolstjära. Vid bedömning om förekomst och halter skall provtagning och analys hos ackrediterat labb ske. Analys av förorenad mark är ett område som vuxit de senaste åren i takt med ett ökat intresse och en skärpt miljölagstiftning. Förändrade riktlinjer har lett till att nya analyspaket har utvecklats.

ALcontrol har ett stort urval av analyser för markprov med inriktning på att hitta föroreningar. Inom denna provkategori är det ofta . Vilka aktörer är inblandade? Hantering av överskottsmassor. Vem styr masshanteringen och hur?

Vart ska de urgrävda massorna?

Massbalans – i vilket skede tas den fram? Generella frågeställningar (forts). Hjälp med provtagning eller kontroll av material för mark, vägbyggna beläggning, betong eller återvinning. Provtagning och kontroll?

NCC har en väl utvecklad laboratorieorganisation i Sverige, vilken fungerar som ett aktivt stöd åt produktionen med såväl provtagning , analyser, support och produktutveckling. Innehavaren av avfallet är skyldig . Informationen bygger på. Vid återanvändning av asfalt som innehåller mindre än ppm PAH-till . Vanlig asfalt används i första hand till produktion av ny asfalt , tjärasfalt kan däremot inte. Kontakta oss om asfalten .