Regler för sotning


Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat.

Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostna bestämma dag och tid för sotarens besök.

Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för fritidshusägare. Sotning och brandskyddskontroll är en av lagen om skydd mot olyckor styrd kommunal myndighetsverksamhet. Sotning är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Det har hänt mycket på senare år när det gäller lagar och regler om sotning.

Från att ha varit hänvisad till en av kommunen utsedd sotare på orten har man nu öppnat upp för att det faktiskt går att välja andra sotare eller rentav sota själv. Men eftersom det handlar om potentiellt farliga saker som rökgaser och eld så finns det . Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska sotas (rengöras) och brandskyddskontrolleras regelbundet.

Vid sotning görs förbränningsanordningen och rökkanalen fri från sot. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras att anläggningen är hel och sköts på ett bra sätt. Enligt lagen om skydd mot . Nu när kylan kommer på allvar börjar eldningssäsongen för många.

Då är det viktigt att se till att eldstad och skorsten är ordentligt rengjorda. En av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge,. Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Den senare görs inte i bostäder, det är fastighetsägarens ansvar att hålla rent i sina imkanaler.

Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Skyldigheten att låta sota sin eldstad och rökkanal är fastställd i lag och kommunen har ansvar för att tillse . Ett svårtillgängligt regelverk kring sotning av lokaleldstäder kan kosta husägare tusenlappar i onödan. När jag frågade varför de kommer så ofta fick jag svaret att Kristianstads kommun har egna regler.

Han har nu krävt att Kristianstads sotnings AB informerar kunderna om vilka regler som gäller. Du hittar information om brandskydd och sotning på Räddningstjänstens webbplats. Söker du tillstånd för att använda fyrverkerier? Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter.

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand.

Sotningstjänst i Väst har uppdraget att sköta sotning och brandskyddskontroll för eldstäder inom Orust kommun. Råd och regler om sotning från myndigheten för samhällsskydd och beredskap länk till annan webbplats, öppnas i . Tillstånd för hantering av brandfarlig vara hanteras av Räddningstjänsten Syd. På deras webbplats hittar du också information om hur och var du kan elda utomhus samt brandskyddsarbete. Tidigare innebar sotning att både . Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har av Uddevalla kommun fått uppdraget att rengöring, sotning och brandskyddskontroll utförs. Myndigheten för samhällskydd och beredskap fastställer regler för sotning och hur ofta det ska sotas.

Det är kommunen i brandförebyggande syfte som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagar och regler som rör rengöring ( sotning ) och brandskyddskontroll länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skorstensfejarmästare Jan-Åke Friis sotar på uppdrag av Räddningstjänsten.