Skärmtak uteplats


Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré. Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus.

Du kan få bygga uteplatser , skärmtak , friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. Du behöver inte bygglov men måste göra .

Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats ? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Det krävs dock att du håller dig till vissa mått. För både altan, uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad strandskyddsbestämmelserna säger. Till exempel om altanen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller . Uteplatsen är en viktig del av bostaden. För en- och tvåbostadshus (småhus, såsom villor, parhus och vissa rad- eller kedjehus) finns vissa undantag från krav på bygglov rörande just uteplatser och skärmtak.

En uteplats med tak är svårslaget när regnet faller. Vi ger visar dig hur du kan bygga en uteplats med tak.

Altan, uteplats , skärmtak. När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmre tomtgräns än meter samt hur din granne påverkas. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande. Den hjälper dig att göra rätt . En altan blir bygglovspliktig om den kan betraktas som en volymökning.

För närvarande anses altaner vara lovfria upp till en höjd av meter enligt tillgänglig rättspraxis. Observera dock att du ansvarar för att altanen inte . Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. Kontakta plan- och byggavdelningen för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

Det behövs oftast inget bygglov för en altan eller terrass vid en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus). Du kan exempelvis lägga plattor eller bygga ett trädäck som ligger maximalt en meter över marknivån utan att söka bygglov. Men om golvet höjs så att utrymmet under altanen eller . Vill du bygga närmare måste du få ett medgivande från berörd granne. Vissa byggåtgärder kräver . De flesta altaner, uteplatser och skärmtak tillhörande ett en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov. Vi vill dock ge alla rådet som planerar och bygger altan att visa extra hänsyn till sina grannar.

Det gäller särskilt på mindre tomter då även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och kan upplevas negativt. En altan i direkt anslutning till ditt hus kräver bygglov om den är högre än ,meter över marken.

Du får bygga en uteplats med skyddande mur eller plank inom meter från ditt bostadshus utan bygglov. Muren eller planket får inte vara högre än meter och får heller inte placeras närmre än meter . En altan som placeras direkt på marken är normalt inte bygglovspliktig. Om altanen placeras över marken så att det skapas ett användbart utrymme under altanen så är altanen bygglovspliktig.

Trots att en lägre altan inte tillför någon byggnadsarea kan det ändå krävas bygglov om altanen påverkar byggnadens . Måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Det gäller endast om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Anordna ett eller flera . Dels krävs det att du har ett en- eller tvåbostadshus (innefattar fritidshus), och dels behöver du hålla dig till vissa mått.

Bygglov, marklov, rivningslov – Ansökan.