Skolesterol


Når er det nødvendig å sette i gang kolesterolsenkende behandling? Hva er forhøyet og høyt kolesterol? Er forhøyet kolesterol farlig i seg selv? Normale kolesterolverdier er avhengig av kjønn og alder.

Kolesterol på over bør behandles med . HDL-kolesterol betegnes ofte det gode kolesterolet fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjertekarsykdom. LDL-kolesterolet betegnes ofte ”det farlige kolesterolet”, fordi høye verdier av dette vil ha en . Når vi snakker om kolesterol er det vanligvis total kolesterol vi mener. Total kolesterol kan deles opp i det gode HDL-kolesterolet og det dårlige . Det er forskjell på normale og optimale kolesterolverdier.

Sjekk hva som er normale koelsterolverdier, hva er høyt, normalt og grensehøyt kolesterol. Sjekk tips for kolesterolsenkende kosthold. Les hva som er årsaker til høyt kolesterol og andre risikofaktorer ved høyt kolesterol. Og er de optimale kolesterolverdiene like for alle? Hvor høyt kolesterol du kan tillate deg er avhengig av din alder, kjønn og andre faktorer som blodtrykk, vekt, røyking, kosthol aktivitetsnivå og eventuelle andre sykdommer og medisinbruk.

Sagt forenklet, jo flere risikofaktorer du har jo. Prøvetaking Serum (heparinplasma). Behandlingskontroll av kjent hyperkolesterolemi.

Høyt kolesterol kan ha arvelige årsaker, men i de fleste tilfeller har det en klar sammenheng med livsstilen. Mye mettet fett i kostholdet, lite mosjon, røyking og overvekt øker kolesterolet. Dette finnes selvsagt Også blodsukker som kan bli for lavt. Triglyserider samt lipidprofil.

Alt dette bør sees i sammenheng. HDL har referanse p¨å 0. Ratio kolesterol på S-LDL bør være under 5. Risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom hos menn og kvinner øker eksponensielt med økende s – kolesterol over ca. Flere hyperlipoproteinemier kan gi høyt s – kolesterol , særlig familiær hyperkolesterolemi. Lavt s – kolesterol kan sees bl. For mer utfyllende beskrivelse . En år lang studie av røykende finner har gitt kreftforskerne noe å tygge på.

Blood cholesterol and vascular mortality by age, . För att karakterisera hyperlipidemin bör följande prover analyseras fastande: S – kolesterol , S-triglycerider, S-HDL. Innan beslut om behandling bör serumlipider kontrolleras . Först var det kolesterol , sedan kom det goda och det. Så blev triglycerider (TG) heta diagnostika, och nu fokuserar litteraturen på apolipoprotein A-I och B. HDL- respektive LDL- kolesterol. Det är viktigt att känna till vilka metodologiska och biologiska fällor som lu- rar vid dessa undersökningar.

Utförande laboratorium Klin kem lab Sunderbyn Gällivare Kalix Kiruna och Piteå Remiss Elektroniskt via VAS (provkod: LDL) alt pappersremiss.