Sotning hur ofta fritidshus


Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och. I fritidshus , däremot, måste både brandskyddskontroller och även sotning av pannor och eldstäder i fortsättningen göras oftare än tidigare.

Sotning vart tredje år istället för vart fjärde . Hur ofta ska det sotas hemma hos dig? Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som värmer huset eller det rum som den är .

Om du äger en eldstad eller en imkanal i storkök ska den sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet. Här finns mer information om hur sotning går til. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostna bestämma dag och tid för sotarens besök.

Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Oftast baseras fristerna på statens förslag.

Ett stort problem för sotaren är att få tag på ägarna till fritidshusen inför brandskyddskontroller.

Om inte sotning och brandskydd sköts ordentligt, kan det leda till försäkringsproblem om olyckan är framme. Många fastighetsägare är omedvetna om sin skyldighet att se till att sotningen sköts ordentligt, säger . Enligt kap § lagen om skydd mot olyckor, får vi medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Lagens viktigaste syften är att tydliggöra den enskildes ansvar för sitt skydd mot olyckor, möjliggöra lokala anpassningar av hur skyddet utformas samt lyfta fram förebyggande arbete . Det är upp till varje kommun att fatta beslut om hur ofta som de anser är lämpligt.

Orsaken till detta är att. Eldstaden är belägen i ett fritidshus. En av de vanligaste orsakerna till bränder i småhus är kopplat till olika former av eldstäder. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rör det sig om procent av bränderna i villor, parhus, radhus och fritidshus. Så kallade soteldar, där förbränningsrester i skorstenen börjar brinna, är vanliga . Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter.

Min syster har ett fritidshus i SV (bor i utlandet). Nu är det dags för sotning igen men de menar att det egentligen inte behövs. Har eldning inte skett efter sotningen behöver ny sotning inte . Statens räddningsverk föreskriver att sotning av fritidshus sker vart fjärde år. I de kommuner vårt räddningstjänstförbund omfattar är det vår politiska direktion som beslutar vilka sotningsfrister som ska gälla.

Sotningsfristen varierar beroende på vad du har för sotningsobjekt och hur ofta du eldar. Det behöver sotas oftare om du har en vedpanna i ditt hem än om du har en braskamin i ditt fritidshus. Att sotningsavdelningen har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist.

Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från fyra gånger per år till en gång vart tredje år. Gör alltid en anmälan om du . Ekerö kommun är medlem i Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF). För dig som bor i någon av Södertörns brandförsvarsförbunds (SBFF) medlemskommuner är det brandförsvaret som ansvarar för att sotningen utförs.

Brandförsvaret har valt att upphandla sotningen och . Vem bestämmer om sotningen? Intervall för hur ofta kontroll ska ske har. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall. Under sotningen tar vi bort brandfarliga beläggningar för att minska risken för brand i din byggnad.

Att sota regelbundet är ett lagkrav, och viktigt för att förebygga bränder. Gästrike Räddningstjänst ansvarar genom Lagen om skydd mot olyckor för brandskyddskontroll och sotning i våra fem medlemskommuner: Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. För de vanligaste objekten gäller särskilda frister för hur ofta ett objekt ska genomgå brandskyddskontroll. Ett fritidshus där någon är.

Att skorstensfejaren, sotaren, har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist.