Sotning och brandskyddskontroll


En av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge,. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen.

Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras .

Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid en brandskyddskontroll undersöker man att anläggningen, till exempel pannan eller eldstaden, och rökkanalerna är hela, täta och fungerar som de ska.

Både sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder . När det är dags för sotning och brandskyddskontroll får du ett brev hem. Kostnad för sotning och. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Många bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar så sotning och brandskyddskontroll behöver ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för brand. I Umeå har kommunen avtal med skorstensfejarmästare som på kommunens uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll.

Skorstensfejarmästarna ska följa föreskrifter i gällande lagar och förordningar och andra bestämmelser som rör . Bränder i bostadshus uppstår oftast på grund av brister i eldstäder och skorstenar. Mer information om sotning och brandskyddskontroll och kontaktuppgifter hittar du på. Det är kommunen i brandförebyggande syfte som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Sotning sker främst för att förhindra brand.

Du kan ansöka hos kommunen om du vill sota själv. Dessutom har sotning betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand genom att ta bort den beläggning som kan orsaka en sotbrand. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har avtal med sotare som ska utföra all sotning och brandskyddskontroll inom förbundets medlemskommuner.

Sotarna ska följa föreskrifter i gällande lagar och . I lagen om skydd mot olyckor och därtill hörande förordning regleras vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Intervall för hur ofta kontroll skall ske har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fastställt i en föreskrift. Det innebär att kommunen i ett brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Taxan regleras årligen enligt avtal med sotningsentreprenör och i enlighet med det sotningsindex som Sveriges kommuner och Landsting fastställer.