Sotning regler hur ofta


Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. Hur ofta sotning ska göras bestäms av kommunen. Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll. Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för fritidshusägare.

Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta.

Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Oftast baseras fristerna på statens förslag. Vad är en brandskyddskontroll? Tidigare har sotning och brandskyddskontroll skett vid samma tillfälle.

Numera är dessa skilda åt. Vi bor i hus och har en pelletsbrännare. Om du äger en eldstad eller en imkanal i storkök ska den sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet.

Här finns mer information om hur sotning går til.

Detta är en sammanställning av de intervaller som gäller för sotning och brandskyddskontroll i Norrtälje. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande. Kommunen beslutar vilka avgifter som ska gälla för rengöring och brandskyddskontroll samt hur ofta rengöring ska ske. Sotningstaxor finns under dokument.

Och här kan intervallerna för sotning och brandskyddskontroll skilja sig på flera år. Om inte sotarföretaget informerar om reglerna finns alltså risken att husägaren betalar tusenlappar . En inte alltför enkel fråga att besvara, hur ofta eldstaden ska sotas avgörs av hur den används. Enligt kap § lagen om skydd mot olyckor, får vi medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Lagens viktigaste syften är att tydliggöra den enskildes ansvar för sitt skydd mot olyckor, möjliggöra lokala anpassningar av hur skyddet utformas samt lyfta fram förebyggande arbete . I Sverige är det lag på att sota och brandskyddskontrollera sina skorstenar och eldstäder.

Det ska göras regelbundet med lite olika intervall beroende på vilken slags byggnad det gäller och hur ofta du använder eldstaden. Det är kommunen som bestämmer både intervall och avgift för sotningen. När det är dags för sotning och brandskyddskontroll får du ett brev hem.

Kostnad för sotning och brandskyddskontroll. Det behöver sotas oftare om du har en vedpanna i ditt hem än om du har en braskamin i ditt fritidshus. Läs om de aktuella sotningsfristerna.

Om du har särskilda skäl, kan du ansöka om undantag från de ordinarie sotningsfristerna.

Att skorstensfejaren, sotaren, har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera . Fristen anger hur ofta det ska sotas. Läs mer om hur du skyddar dig mot brand i hemmet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps . Brandskyddsföreningens webbplats om brandskydd i hemmet.