Stenkolstjära asfalt


Siffrorna inom paren- tes refererar till publikationer i litteratur- listan i slutet av texten. Asfalt , stenkolstjära och vägtjära. Huvuddelen av det svenska belagda väg- nätet består av asfaltbeläggningar. Ett näraliggande fackuttryck är även tjärballast och tjärmakadam som i vägkropp ligger närmast under asfalten.

Stenkolstjära innehåller höga halter PAH, polyaromatiska kolväten, som är miljö- och hälsoskadliga. Flera PAH:er klassas som cancerframkallande.

Provtagning: En borrkärna på 1mm diameter ska tas ut per beräknat ton uppbruten asfalt , dock minst två borrkärnor per gata. Borrkärnan sönderdelas och från den sönderdelade borrkärnan extraheras sen bindemedlet. Val av metod vid sönderdelning och lösningsmedel vid extrahering ska vid anmodan kunna anges. Vid hantering, återvinning eller återanvänd – ning av asfalt måste man vara uppmärksam på förekomst av äldre tjärhaltig asfalt som innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen. I vägar och andra asfalterade ytor kan det förekomma äldre asfaltlager med stenkolstjära ,. Vanlig asfalt används i första hand till produktion av ny asfalt , tjärasfalt kan däremot inte.

Kall återvinning, varm återvinning, halvvarm återvinning, remixing, repaving, stenkolstjära , asfalt , miljö. Publikationen finns utlagd på Vägverket, sektionen . SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND.

The Development Fund of the Swedish Construction Industry. Returasfalt innehållande stenkolstjära. I dag finns det väl fungerande system för återvinning av gammal asfalt genom olika. Problemet är att Vägverket har utarbetat egna riktlinjer som . Enligt EU är asfaltkross att betrakta som avfall, och miljöfarligt sådant om halten stenkolstjära överstiger 1milligram per kilo torrsubstans. Stenkols- tj äran i sin helhet klassificeras som cancerfrainkallande.

Enšigt bilaga till avfailsförordningen klassificeras ett avfall som farligt bland annat om det innehåller ett . Tidigare… Renhållningsförordningen. Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter. För att kontrollera om det är stenkolstjära i asfalten kan man använda Mercalin vit eller vit Mastermarkör (lösningsmedelbaserad). Spraya på brottytans undersida ner mot bärlagret (ej på ovansidan) då det är där den kritiska ytan finns.

Det beror på om den innehåller stenkolstjära eller inte. För att få mellanlagra asfalt kan du behöva göra en anmälan eller söka tillstånd. Du behöver också ta prover på asfalten för att veta vilken sorts asfalt det är.

Klassas efter kontroll av mottagaren. Tjära i asfaltbeläggningar.