Takkonstruktioner


Konstruktionsexemplen på olika typer av takkonstruktioner redovisas utifrån vilken typ av underlag för taktäckningen det gäller. Sådana sammanfogningar uppkommer vid vinkelbyggnader och uppbyggnader på tak, till exempel takkupor. Sammanfogningen kräver särskilda lösningar i såväl de bärande som de klimatskyddande systemen. Hitta produkter och information för isolering av låglutande tak. Bland annat TOPROCK System och HARDROCK Energy för takkonstruktioner av betong och stål.

Bygg fuktsäkra takkonstruktioner.

Författare: Camilla Persson Lidgren. Företag: Skanska Sverige AB. Avdelning: Teknik och Projekteringsledning. Syfte och mål: Undersöka vilken som är den vanligaste takkonstruktionen idag för småhus och flerbostadshus, samt om byggmarknaden idag upplever problem . Syftet med denna rapport är att undersöka olika takkonstruktioner som kan användas vid en lagerbyggnad med stora spännvidder. Byggnaden som undersöks i rapporten är just nu under uppbyggnad och takkonstruktionen har redan valts.

Den valda takkonstruktionen kommer därför att jämföras med några andra . På sikt kommer även monteringskostnaderna att minska.

Den stora fördelen som vi ser med takkassettsystemet är att man, på grund av produktionen i fabrik, minskar mängden byggfukt avsevärt. Här ska hantverkaren visa hur man utformar takkonstruktionen till ett uthus. Takkonstruktioner till småhus.

Taklutningen beror på vilken typ av taktäckning som ska läggas och på de lokala klimatförutsättningarna. Här ska vi senare lägga tegelpannor, vilket kräver en taklutning på minst 30 . TORRA TAKKONSTRUKTIONER MED ISODRÄN SKIVAN. Gröna tak, takträdgårdar och takterrasser blir allt vanligare i dagens arkitektur. Det kan låta som att be om problem med läckage och fuktskador.

Men inte med ISODRÄN SKIVAN som dränerande värmeisolering. Genom att värmeisolera med ISODRÄN SKIVOR . Lunds Tekniska Högskola. Division of Structural Engineering. Faculty of Engineering, LTH.

Vattenlaster på låglutande takkonstruktioner. Water loads on low-slope roof structures. Ebba Eriksson samt Lennart och Christer Löfgren.

För genomförande av projektet DE NORDSVENSKA TIMMERHUSENS KONSTRUKTION svarar Timmerdraget på uppdrag av Nordsvenskt Träbyggande, en samarbetsorganisation för bebyggelseantikvariska frågor i Norrlands- länen. Historiska takkonstruktioner.

Fyra takkonstruktioner har under- sökts med avseende på fukt och risk för mögelpåväxt. Studien visar var- ken på mögelpåväxt eller direkt risk för mögelpåväxt i de studerade takkonstruktionerna. Flera faktorer kan ha haft positiv betydelse såsom värmepåverkan från solen, smart vindsventilation med värmekälla,.

I EKS finns nya regler för takkonstruktioner dels när det gäller takens egen . Syftet med denna kurs är att ge studenterna fördjupade kunskaper inom området bärande träkonstruktioner med särskild tyngd på stabilisering av olika delar av den lastbärande stommen. På senare år har det vid ett flertal tillfällen förekommit kollaps av hela eller delar av takkonstruktioner. Se exempel på systemlösningar till takkonstruktioner och sedumtak i passivhus med pärlspont och gipskartongskiva. Passivhus takkonstruktion från Maki Bygg. Vindskyddsnät som fågelstopp.

Olika typer av nät som efter montering i takkonstruktion, t. Takrännenät Takrännenätet är en effektiv och enkel lösning som på ett elegant sätt förhindrar att takrännorna täpps igen. Snölast och takkonstruktioner. Fastighetsägaren bör följa med snölasten på taket och de bärande konstrukti- onernas skick och se till att avlägsna snön i tid. Stora hallar är särskilt utsatta för risker i och med snölaster.

Stora mängder snö på taken kan skada fastigheternas takkonstruk- tioner och till och med orsaka kon-. Taklyft, IKEA, Jönköping, Sverige. Höjning av existerande ståltakkonstruktion meter.

Ståltak, Dammam, Saudi Arabien. Under lyftarbetet användes stycken vajerlyftare med en lyftkapacitet på totalt 7ton. Hangartak, Tunis International Airport, Karthago, Tunisien.