Tjärasfalt göteborg


Hantera asfalt och tjärasfalt. Vid hantering, återvinning eller återan- vändning av asfalt måste man vara upp- märksam på förekomst av äldre tjärhaltig asfalt som innehåller miljö- och hälsos-. Ett näraliggande fackuttryck är även tjärballast och tjärmakadam som i vägkropp ligger närmast under asfalten. Redovisa på ritning var borrproverna ska tas. Riktlinjer för provtagning av tjärasfalt i. Metodbeskrivning, se bilaga 1. Sammanställ resultatet av provtagningen.

All hantering och eventuell återanvändning av tjärasfalt ska ske i samråd med miljöförvalt- ningen. Tjärasfalt får inte återanvändas inom vattenskyddsområden. I Göteborg görs bedömning av möjlighet till återanvändning av tjärasfalt utifrån . Hur arbeta med förorenade massor.

Förorenade jordmassor, mudder, sediment. Antal markärenden i Göteborg per år: ca 1st. Pågående saneringsärenden: st. Vid planerade projekt där det finns möjlighet till framförhållning skall provtagning ske.

Bland annat i Örnsköldsvik, Vilhelmina, Norrköping, Filborna i Helsingborg, Löt i Vallentuna, Målserum i Västervik samt i Göteborg. Anläggningar i Forsbacka . Det kan förekomma relativt tjocka lager av tjärasfalt i det äldre vägnätet eftersom bärlager ofta lades i flera. Ett ackrediterat och fristående laboratorium i Göteborg.

Läs faktabladet utställd av Miljöförvaltningen, Göteborgs stad om hanteringen av asfalt och tjärasfalt. Certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL. Bilaga Handlingsplan för återvinning. En viktig förutsättning för ett . Vanlig asfalt används i första hand till produktion av ny asfalt, tjärasfalt kan däremot inte användas för ny asfaltstillverkning.

Bullervallar, Utfyllnader. Malmö har utarbetade riktlinjer. Asfalt innehållande över . Anmälningsplikt till kommun. Schaktmassor, måttligt förorenade. Upprättad i samarbete med Göteborgs Sta Göteborgs Hamn AB, företagen inom Energihamnen i Göteborg samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

RESULTAT AV INVENTERINGEN. Eutgör en viktig förbindelse mellan. Beställarens representant: Andrea Ericsson. Anna Norén, Frida Lager. Två asfaltsprover togs ut för kontroll av eventuell förekomst av tjärasfalt.

Utvalda jordprover analyserades på . Som ett mått på halten stenkol – stjära i tjärasfalt har man valt att analysera summa PAH (USEPA). Goda erfarenheter finns bl. Analysresultatet visade inte på några halter över rapporteringsgränsen, analysprotokollen återfinns i bilaga 2. Jönköping, Linköping och Västerås.

Inget utslag på tjärasfalt har påträffats.