Träbroar


Moelven Töreboda har mångårig erfarenhet av att leverera träbroar till de svenska vägnäten. Våra broar anpassas för alla ändamål inklusive tung vägtrafik. Vi tar hand om hela processen från förfrågan till montage vilket naturligvis även omfattar konstruktion. Här nedan kan du läsa om olika brotyper.

Med dagens träbyggnadsteknik kan man bygga inte bara gång- och cykelbroar utan även vägbroar i trä som motsvarar de krav som ställs på moderna broar. Valet att bygga en bro i trä görs ofta utifrån kostnadsaspekter samt estetik- och miljöhänsyn.

Det finns många sätt att utforma en . Träbroar ska byggas för en teknisk livslängd på år eller år enligt Vägverket. Det viktigaste för lång livslängd är att träet hålls så torrt. Här visas exempel på olika typer av träbroar och hur de kan konstrueras.

Exemplen visar både vägbroar och gång- och cykelbroar. Tidigare träbroar var endast till för gångtrafikanter och lättare trafik. Dagens nybyggda träbro är ofta i limträ, som till exempel Pythagorasbron i Virserum, och har en . Det är ett led i en omfattande satsning på utveckling som genomförs inom företaget, som under lång tid varit drivande inom konstruktionen av gång- och cykelbroar samt vägbroar i trä.

En omedelbar effekt av kvalitetscertifieringen är att . Träbroar kan byggas både som gång- och cykelbroar och som vägbroar. Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder medför att broar i trä i dag kan uppfylla de krav som ställs på moderna broar. Kommunförbundet vill med denna informationsskrift sprida erfarenheter och kunskaper om träbroar.

Vi tror att trä i många fall kan vara ett intressant alternativ till stål eller betong och vill visa på träets möjligheter och begränsningar som brobyggnadsmaterial. Målgrupp för skriften är i första hand intresserade lekmän, kom-. Vår långsiktiga forskning tillsammans med industrin inom området har varit en förutsättning för den träbrotillverkning som idag finns i Sverige. Vårt arbete bygger på nära kontakt med tillverkare, förvaltare och forskare i Sverige och . Till skillnad från betong och stål är trä ett materi- al som i väldigt liten utsträckning har använts i överbyggnadens bärande konstruktion i svens- ka broar avsedda för biltrafik. Kunskapen om trä- broars förutsättningar att uppfylla de krav som normalt ställs på broar avsedda för biltrafik är därför begränsad . Anna Pousette, Per-Anders Fjellström.

Broinspektion – träbroar. Bygg och Mekanik – Trätek. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut . På Martinsons Träbroar i Kroksjön utanför Skellefteå tillverkas broar av trä utformade och konstruerade utifrån de krav satta från beställaren.

Olika broar konstrueras och många utav dem utformade med ett slitlager av trä. Slitlagret är det översta lagret på .

Martinsons utvecklar produkter som har skapat ett ökande intresse för trä som byggnadsmaterial. Det handlar om allt ifrån sågade trävaror och limträ, till träbroar och byggsystem i trä för hallar och flerbostadshus. Genom att ta tillvara råvaran från de norrländska skogarnas kretslopp har Martinsons dessutom fått en viktig roll . Institutionen för naturvetenskap och teknik. School of Science and Technology. Examensarbete högskolepoäng C-nivå.

DIMENSIONERING AV TVÅ OLIKA TYPER. Mer information kommer inom kort. Dimensionering av tvärspänd plattbro. En del av examensarbetet utgör en konstruktion av en träbro.

Träbron som jag dimensionerar är en tvärspänd plattbro som har en spännvidd på m och skall fungera som en vägbro för tung trafik. Vackra och stabila träbroar till din trädgårdsdamm. Leverans hem till dörren, vid beställning så ingår levereras hem till dörren i angivet fraktpris.