Vad är ett skärmtak


Inom detaljplan krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida m². Vad behöver jag skicka in? Situationsplan i skala 1:400.

Rita in vad du har tänkt bygga och ange mått på åtgärden . Du får bygga ett eller flera mindre skärmtak på ett en- eller tvåbostadshus och fritidshus, både inom och utanför detaljplanelagt område.

Du får även sätta skärmtak på andra byggnader på samma tomt – exempelvis garage, uthus, friggebodar och attefallshus. Under förutsättning att taket nedan är under kvm Plasttak Plasttak,. Definition på skärmtak ? Кеш Перекласти цю сторінку Skriv ut. Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta. De får dock inte sträcka sig närmare tomtgränsen än m, såvida grannen inte medger det.

Se även under Bygglovsfritt. För att läsa om vad lagen. Du får på en- och tvåbostadshus utan bygglov anordna ett skärmtak över uteplats eller över en entré, om skärmtaket inte täcker större area än m² och inte placeras närmare fastighetsgränsen än meter. Det kan vara ett enda stort skärmtak över en uteplats eller fördelat på flera olika tak som totalt är kvadratmeter. Ett tak över entrén ingår.

Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att kontakta byggnadsnämnden i din kommun och ta reda på vad som gäller i ditt fall. Altan, uterum, skärmtak. Det behövs oftast inget bygglov för en altan eller terrass vid en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus). Du kan exempelvis lägga plattor eller bygga ett trädäck som ligger maximalt en meter över marknivån utan att söka bygglov. Men om golvet höjs så att utrymmet under altanen eller . Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Mot gata, väg eller allmän plats krävs dock alltid bygglov om altanen eller skärmtaket ska . Kontakta plan- och byggavdelningen för att få reda på vad som gäller för just din fastighet. Kostnaden för ett bygglov varierar beroende på storleken på bygget samt omfattningen av handläggningen, om åtgärden avviker från detaljplan m. Planerar du att bygga en ny uteplats eller altan, bygga in eller sätta tak på en befintlig uteplats eller altan? Då kan du behöva söka bygglov. Han kom häromdagen med en kopia på vad som gäller för bygglov och sa att nu har man ökat ut till kvadratmeter på ett skärmtak utan bygglov.

Jag sa att jag visste om det men att han fortfarande måste ha grannarnas tillstånd då det är mindre än meter till oss.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får utan bygglov anordna skärmtak över uteplats, eller över altan, balkong eller entré om skärmtaken på fastigheten tillsammans inte är större än m². Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än meter. Ska du bygga en altan, en uteplats eller inglasat uterum kan du behöva bygglov. Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer behöver inget bygglov om de tillsammans inte har en area på över m².

Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. Tillåter inte grannarna placeringen så måste du söka bygglov. Uteplatsen är en viktig del av bostaden. För en- och tvåbostadshus (småhus, såsom villor, parhus och vissa rad- eller kedjehus) finns vissa undantag från krav på bygglov rörande just uteplatser och skärmtak.

I anslutning till bostadshus får man utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om takytorna tillsammans är mindre än kvm. Om skärmtaket sträcker sig. Glöm inte att tydligt redovisa vad som är glasad del respektive annat material. Planritning – skala 1:10 som . Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov otakens sammanlagda.

Kontakta gärna bygglovsinspektörerna om du är osäker på vad som gäller för det du vill göra. Om du har ett en- eller.