Värmekabel stuprör


Värme är en bra lösning på många typer av kalla problem. Till exempel snö i rännor och stuprör. Snön blir till is och orsakar frostsprängningar i fastigheten. Eller bildar istappar som kan lossna och orsaka betydligt värre skador.

Frostvakt har en meter lång färdigmonterad anslutningskabel med stickpropp.

Den ansluts enkelt till ett jordat vägguttag via jordfelsbrytare. Raychem GM-2X värmekabel för isfria hängrännor och stuprör. För att undvika hindrande isbildning i ränndalar, hängrännor och stuprör kan värmekabel installeras. För att sådana system ska fungera är det nödvändigt att dessa dimensioneras, monteras och underhålls på rätt sätt.

Vid projektering av värmekabel är takplaner en nödvändighet. Olika takytor kan ha olika . När snön lyser vit på taken är det många fastighetsägare som våndas.

Förr eller senare måste snön ner och det är fastighetsägarens ansvar att det inte sker i form av häftiga snöras eller livsfar- liga istappar. Defrost Gutter och tillhörande styrsystem kan man slippa en hel del av den oron. Med Nexans värmekabel.

Någon som har testat att använda sig av värmekabel i hängrännor, har lite problem med överfulla hängrännor för tillfället. Hindra snö och is från att samlas i hängrännor och stuprör samt und- vik fallande istappar och läckage på fastigheten. Våra värmekabelsys- tem är framtagna för att minimera dessa risker genom att automatiskt smälta is och snö. Fördelar med att frostskydda häng- rännor och stuprör.

Vi levererar komplett takvärme system med värmekabel för stuprör , hängränna, takränna och mycket mer! Undvik sönderfrusna tak, stuprör och hängrännor och istappar. Dåligt isolerade tak , söderlägen och solens värme gör att avrinningen från taket ner i stuprören bildar is om rören hamnar i skugga. Stuprören kan spricka med fasadskador som följd och uppe . Självreglerande värmekabel meter.

Smälter snö och förhindrar isbildning i hängrännor och stuprör mm. Kan även användas under värmepump,i krypgrund på eller i frostkänsliga rör eller i hundgården osv. GM-2X är en självbegränsande värmekabel för frostskydd av takytor, hängrännor och stuprör.

GM-2X levereras i löpmeter på trumma, upp till 3m, och kan klippas i exakt önskad längd.

Defrost Gutter smälter is och snö på tak, i hängrännor, stuprör ochavloppsrör. Kabeln är självbegränsande och reglerar sin uteffekt beroende på omgivningstem. Uppvärmning av hängrännor och stuprör görs i första hand för att förhindra nedfallande is och snö från taken och på så sätt minska mänskliga och ekonomiska skador.

Värmekabeln kan korsas utan risk för överhettning. I vilken omfattning finns värmekabel inom SFV? Nedanstående data är exempel tagna från upplysningar som lämnats från SFV:s.

Raychems självbegränsande värmekablar GM-2X och GM-2XT är avsedda för frostskydd av hängrännor och stuprör för följande applikationer: – Takytor som består av standardmaterial såsom metall, plast, tegel och bitumen etc. Den värmealstrande kärnan i GM-2X och .