Vitmossa arter


Många arter av vitmossor växer i mycket fuktiga miljöer, genom kapillärcellerna och sin fortgående tillväxt kan de bilda ett sammanhängande. Ordet vitmossa används ofta när man syftar på olika ljusa lavar, till exempel fönsterlav och renlav , som används som dekoration i till exempel ljusstakar och julgrupper. Olika arter är gröna, bruna, gula, skära, eller röda.

Färgerna är bäst utvecklade på sensommaren och speciellt på öppna myrar, eftersom pigmenten antagligen utgör ett skydd mot delar av solstrålningen. Om man låter en vitmossa torka blir emellertid speciellt de äldre delarna vita eller vitaktiga. De kan vara gröna, bruna, röda, skära eller gula.

När de torkar blir de vita eller vitaktiga. Speciellt på öppna myrar brukar vitmossan ha olika färger, särskilt på sensommaren. Man tror att det kan bero på att pigmenten är ett skydd . Sphagnum är ett stort släkte med ett tal olika arter i Sverige. Med dessa stora celler kan vitmossan suga . Dessutom har mossan en vattenlagrande förmåga.

Dessa goda egenskaper har gjort vitmossan användbar i en mängd olika sammanhang. VITMOSSA VÄXER ÖVER stora delar av jorden och bara i Sverige har vi över arter av Sphagnum som är det latinska namnet på vitmossesläktet.

Sphagnum eller vitmossa växer över stora delar av jordens tempererade zoner men även i tropikerna på höga höjder. Utmärkande växtplats är kärr, mossar och andra fuktiga marker. Sphagnum-släktet är mycket artrikt och i Sverige finns det ca arter. Att myren skiftar i olika nyanser av grönt, brunt, rött och gult också mitt i sommaren beror ofta på att vitmossornas fler än arter som dominerar på Laponias myrar, har olika färger.

Det är också vitmossor som utgör torven i en myr, det vill säga de multnande delarna under vitmossornas översta, levande växtdelar. Vitmossans egenskaper är unika bland annat . Utan vitmossa – inga myrar och ingen torv. Våra myrar är till stora delar täckta av levande vitmossa (Sphagnum), medan dött växtmaterial som har ansamlats under årtusenden utgör torvlagret i myren.

Forskare har också gjort beräkningar på att det finns mera kol uppbundet i levande vitmossa och vitmossa i form av torv, än i något annat växtsläkte i världen. Det finns upp emot 3arter av vitmossor i världen. De varierar mycket i färg, vissa sorter är gröna, andra är röda. Försök där man jämför vatten- uppsugningsförmåga går att genomföra på många olika . Både arter som är starkt hotade, och därför mycket känsliga för insamling, och.

Mattlummer får inte plockas för försäljning. Först när vi kramat ur den ordentligt, (för den kan hålla mycket vatten!), så blir den vitaktig. I Sverige har vi arter som varierar i gröna och röda nyanser.

Denna naturens Wettex-trasa har varit bra till mycket.

Antiseptisk Förr användes den till blöjor och bindor, men den är även antiseptisk och fungerar bra . En internetsökning efter bilder på ” vitmossa ” ger ett hundratal träffar. En granskning avslöjar att ungefär två tredjedelar av bilderna kor- rekt föreställer olika Sphagnum- arter medan så mycket som en tredjedel istället föreställer ren- lavar. På internet är det främst orienteringsklub- bar och blomförsäljare som använder . Dessa arter lever främst i fuktiga miljöer som myrar, sjö- kanter och sumpskogar och många arter är torv- bildande eftersom de är motståndskraftiga mot biologisk nedbrytning och förekommer i fuktiga, syrefattiga miljöer där nedbrytningen . Sphagnum = egentlig vitmossa finns av många olika arter , och det är mossor, inte lavar, alltså en helt annorlunda typ av organism. Ska jag klara att artbestämma den till mer än en vitmossa behöver jag glo på den i mikroskop. Inga garantier för att jag.

Till och med för den som är halvt om halvt botanikproffs, men ej specialist på just vitmossa gäller att alla arter är just ” vitmossa ” eller Sphagnum sp. De är gröna, bruna, röda, gula eller skära. Plockad och torkad vitmossa kan dock ljusna. Torr vitmossa har effektivt uppsugande förmåga och användes förr bland annat i blöjor och som sårförband. Läs mer: Informationsfilmen . Pollenanalyser visar att det då växte en skog av tall och björk med inslag av en och hassel kring kärret.

Markvegetationen dominerades av gräs och malört. Torvtillväxten avstannade då klimatet blev torrare. Vitlav = fönsterlav, en gråaktig renlav som under julen säljs som vitmossa trots att det är en lav och inte en mossa, inte vit heller om vi ska vara petiga. Hur sen lavar, mossor och orkidéer känner för varann har jag ingen .